2017-02-24

Remissvar: En svensk flygskatt

Tillväxtanalys anser att skatten måste utformas så att den ger incitament för att minska miljöbelastningen inte bara genom minskad konsumtion utan också genom innovation och teknikutveckling som gör flygtransporterna mera effektiva.

Ang. Yttrande över betänkandet ”En svensk flygskatt” (SOU 2016:83)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, avstyrker utredningens förslag till utformning av en svensk flygskatt.

Tillväxtanalys anser att det principiellt är riktigt att söka internalisera externa effekter av miljöbelastning i kostnaderna för flygtrafiken. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att en flygskatt har potentiellt negativa effekter på tillväxten. Konsekvenserna av skatteuttaget torde också bli större för områden med långa avstånd till landets större städer, då dessa ofta har få alternativ till flygtransporter.

Utformningen av ett sådant skatte- eller avgiftsinstrument bör därför formas på ett sådant sätt att det ger märkbara effekter på miljöbelastningen. Den föreslagna flygskatten som är utformad som en passageraravgift, ger inte incitament för effektivisering utan bara för minskad konsumtion av flygresor. Det ger i sig ganska marginella utsläppsminskningar, då enligt utredningens egen analys en inte obetydlig del av flygresorna överflyttas till bil eller busstransporter. Tillväxtanalys är av uppfattningen att skatten måste utformas så att den ger incitament för att minska miljöbelastningen inte bara genom minskad konsumtion utan också genom innovation och teknikutveckling som gör flygtransporterna mera effektiva.

En rimlig bas för en beskattning av flygresor för att minska dess miljöpåverkan är att ta ut skatten på bränsle, eller på annat sätt på den faktiska miljöpåverkan. Det finns enligt utredningen inte några framkomliga vägar för ensidig nationell beskattning av bränsle. Tillväxtanalys menar då att det är bättre att fokusera på att verka för internationella överenskommelser på området än att införa en nationell beskattning som är ineffektiv och inte stimulerar en effektivisering av flygtransporternas miljöbelastning.

Beslut i ärendet är fattat av generaldirektören efter föredragning av avdelningschef Jan Cedervärn.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev