2017-03-15

Remissvar: En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet

Tillväxtanalys är i princip positiv till att använda FA-indelningen som regional indelning vid bedömningar av framtida bostadsbyggnadsbehov men påpekar att det vid ett senare skede behövs ett särskilt arbete med större precision när prognoserna ska omsättas i konkret bostadsbyggande.

Remiss av Boverkets rapport 2016:32 En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har ombetts lämna synpunkter i rubricerat ärende. Boverket har under arbetets gång med rapporten haft samråd med Tillväxtanalys i rubricerat ärende. Tillväxtanalys synpunkter begränsar sig därför till två delar av Boverkets förslag, framtida utveckling av prognosmetoderna med hjälp av prognosverktyget Raps, samt funktionella analysregioner (FA-regioner) som indelning vid bedömning av regionala bostadsbyggnads­behov.

Prognosverktyget Raps

Tillväxtanalys tillstyrker Boverkets förslag om att utveckla prognosberäkningarna med hjälp av analys- och prognosverktyget Raps. Med hjälp av Raps förbättras möjligheterna att koppla antaganden om framtida regional ekonomisk utveckling till befolkningsförändringar. Tillväxtanalys bedömer därför att Raps kan tillföra ett mervärde i Boverkets prognoser.

FA-regioner som regional indelning

Tillväxtanalys är i princip positiv till att använda FA-indelningen som regional indelning vid bedömningar av framtida bostadsbyggnadsbehov. FA-indelningen ska i princip beskriva ett funktionellt område inom vilket många människor arbetar och bor. Med tanke på behovet av långsiktiga prognoser får det bedömas som svårt att gå ner ytterligare i geografisk precision.

Däremot vill Tillväxtanalys påpeka att det vid ett senare skede behövs ett särskilt arbete med större precision när prognoserna ska omsättas i konkret bostadsbyggande. Det råder sannolikt stora inomregionala skillnader i många FA-regioner vilket behöver analyseras mer ingående i ett senare skede.

Beslut i ärendet är fattat av generaldirektören efter föredragning av analytiker Ulf Tynelius. I ärendets handläggning har även avdelningschef Jan Cedervärn deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev