2017-04-11

Remissvar: Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget i promemorian att reglerna om sänkta arbetsgivar­avgifter för enskilda näringsidkare, som anställer en första person, utvidgas till att också omfatta aktiebolag och handelsbolag.

Ang. promemorian Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har ombetts lämna svar i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget i promemorian att reglerna om sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare, som anställer en första person, utvidgas till att också omfatta aktiebolag och handelsbolag.

Tillväxtanalys har i tidigare remissvar avstyrkt det ursprungliga förslaget och var kritiskt till beräkningen av sysselsättningseffekter, som föreföll överskattade utifrån tidigare utvärderingar, avgränsningen avseende juridisk form till enbart enskilda näringsidkare, samt möjligheten till regelefterlevnad avseende återrapportering av stöd av mindre betydelse.¹

De två första punkterna i Tillväxtanalys tidigare svar är beaktade genom den föreslagna utvidgningen av stödberättigade företagsformer. Det är ändamålsenligt att inkludera aktiebolag då ett beslut om att anställa en första person i många fall torde föregås av en förändring av ett företags juridiska form från enskild firma/handelsbolag till aktiebolag. Skälet till detta är att företagaren vill minska den privat­ekonomiska risken som följer av att gå från egenförsörjning till att bli arbetsgivare för anställda. Det nya förslaget innebär därför en förbättring jämfört med det förra.

Däremot kvarstår problemet med att det saknas ett sammanhållet system för registrering och uppföljning av stöd av mindre betydelse. Efterlevnaden av regelverket avseende stöd av mindre betydelse bevakas nu genom självrapportering av företagen. Det behövs ett system för att hantera samtliga ärenden om stöd av mindre betydelse för att underlätta för såväl företag som myndigheter att bevaka att EU:s regler för stöd om mindre betydelse efterlevs.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit t.f. avdelningschef Björn Falkenhall och analytiker Barbro Widerstedt.

Sonja Daltung
Generaldirektör

¹Promemorian Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare (Fi 2016/01152/S1).

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev