2017-04-19

Remissvar: Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik

Den föreslagna förordningen går inte utöver nuvarande skyldigheter gällande vilka statistikuppgifter om internationella företag Sverige är skyldiga att samla in och leverera till Eurostat. Därför påverkas inte uppgiftslämnarbördan för svenska företag eller kostnaden för statistikansvarig myndighet om förordningen antas.

Ang. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har ombetts lämna svar i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys har fokuserat på de delar av den föreslagna förordningen som rör myndighetens statistikansvar för internationella företag, vilket i dagsläget styrs av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 716/2007 över utländska dotterbolags struktur och verksamhet och som upphör att gälla vid ikraftträdande av den föreslagna förordningen. De avsnitt av den föreslagna förordningen som rör andra delar av företagsstatistiken påverkar inte Tillväxtanalys statistikuppdrag och därför lämnas inga synpunkter på de avsnitten.

Den föreslagna förordningen går inte utöver nuvarande skyldigheter gällande vilka statistikuppgifter om internationella företag Sverige är skyldiga att samla in och leverera till Eurostat. Därför påverkas inte uppgiftslämnarbördan för svenska företag eller kostnaden för statistikansvarig myndighet om förordningen antas. Tillväxtanalys ser inte heller att utformningen av eller innehållet i de nuvarande produkterna inom statistikområdet internationella företag påverkas av den nya förordningen.

Den föreslagna förordningen är en ramförordning och är därför av en övergripande karaktär till skillnad mot den tidigare förordningen vilken i detalj reglerade vilka uppgifter om internationella företag Sverige var skyldiga att leverera till Eurostat. Den föreslagna förordningen avses att följas av andra rättsakter och manualer vilka mer i detalj kommer att reglera vilka uppgifter över internationella företag som medlemsländerna behöver samla in och leverera till Eurostat. Det är av vikt att Tillväxtanalys har möjlighet att påverka utformandet och innehållet i dessa innan de antas.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Markus Lindvert. I ärendets handläggning har även t.f. avdelningschef Björn Falkenhall deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev