2017-09-27

Remissvar: Nya skatteregler för företagssektorn

Remissen avser skatteregler för företag, ett ämne som ligger utanför myndighetens uppgift och kompetensområde. Tillväxtanalys avstår därför från att lämna yttrande.

Ang. Promemorian ”Nya skatteregler för företagssektorn”

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Remissen avser skatteregler för företag, ett ämne som ligger utanför myndighetens uppgift och kompetensområde. Tillväxtanalys avstår därför från att lämna yttrande.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit tf avdelningschef Jan Cedervärn. I ärendets handläggning har även analytiker Jörgen Lithander deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev