2017-11-02

Remissvar: Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform

Tillväxtanalys har inga invändningar mot de tolkningar, överväganden och förslag som görs i de delar som rör framställning av statistik och företagsregistret.

Ang. Departementspromemorian Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys har framförallt fokuserat på avsnitten 7.2 om statistikansvariga myndigheters framställning av statistik samt avsnitt 7.5 om det allmänna företagsregistret, vilket är de delar som berör myndighetens verksamhet.

Tillväxtanalys har inga invändningar mot de tolkningar, överväganden och förslag som görs i dessa delar.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit expert Jan Cedervärn. I ärendets handläggning har även analytiker Barbro Widerstedt och Markus Lindvert deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev