2017-11-27

Remissvar: Upprättande av ram för granskning av utländska direktinvesteringar

Tillväxtanalys ser risker för att EU-kommissionens förslag om upprättande av ett ramverk för granskning av utländska direktinvesteringar ska ge ökat utrymme för och leda till en mer protektionistisk inställning till utländska direktinvesteringar inom EU.

Ang. EU-kommissionens förslag om upprättande av ram för granskning av utländska direktinvesteringar

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Bakgrunden till förslaget är (även om detta inte uttalas explicit) den oro som ökade kinesiska investeringar inom EU i högteknologiska branscher i tillverkningsindustrin, i energisektorn och i infrastruktur har skapat. Syftet med förslaget är att etablera ett ramverk för medlemsstaterna, och i vissa fall kommissionen, att brett granska utländska direktinvesteringar i EU.

Tillväxtanalys inser att det finns skäl att undersöka utländska investeringar som utgör ett hot mot den nationella säkerheten. Det kan röra sig om när det finns risk att känslig teknologi som används inom försvaret kan läcka ut eller om tillgången på viktiga insatsvaror som det inte finns substitut för på den internationella marknaden äventyras genom utländskt uppköp. I USA genomförs sedan en tid tillbaka sådana granskningar och de amerikanska erfarenheterna på det området borde man kunna dra nytta av inom EU.¹ Genom att begränsa granskningen till frågor som enbart rör nationell säkerhet undviker man att EU frångår sin hittills generellt sett öppna inställning till utländska direktinvesteringar och blir mer protektionistiskt. Tillväxtanalys ser det därför som problematiskt att kommissionen och en del av EU:s medlemsländer gärna vill spela en mer aktiv roll på det här området i framtiden och ge de granskande institutionerna ett bredare mandat. Detta vore olyckligt mot bakgrund av vad vi känner till om de utländska direktinvesteringarnas positiva betydelse för värdländerna.²

Att säkerställa ömsesidig tillgång till varandras marknader är förmodligen den mest angelägna frågan i de bilaterala förhandlingar som pågår mellan EU och Kina och är något som båda parter torde kunna dra fördel av. Ett betydande problem i relationerna är emellertid att EU är tämligen öppet för kinesiska direktinvesteringar medan hindren är avsevärda för europeiska investeringar på den kinesiska marknaden. OECD rankar Kina som ett av de mest restriktiva länderna i världen för utländska direktinvesteringar. Mot bakgrund av den diskussion som förts kring föreliggande förslag till ramverk finns det, enligt Tillväxtanalys mening, anledning att vara bekymrad för att ett stoppande av utländska direktinvesteringar till EU i allt större utsträckning börjar utnyttjas som ett påtryckningsmedel i dessa förhandlingar och i EU:s fortsatta relationer med Kina.

Sammanfattningsvis ser Tillväxtanalys risker för att EU-kommissionens förslag om upprättande av ett ramverk för granskning av utländska direktinvesteringar ska ge ökat utrymme för och leda till en mer protektionistisk inställning till utländska direktinvesteringar inom EU.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Pär Hansson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Peter Frykblom deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

¹ Granskningarna utförs av Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). För en närmare beskrivning av hur CFIUS arbetar se Theodore Moran (2017) ”CFIUS and National Security: Challenges for the United States, Opportunities for the European Union.” Peterson Institute for International Economics.

² Se Tillväxtanalys (2017) ”Utländska uppköp i svenskt näringsliv – hot eller möjlighet?” PM 2017:12.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev