2018-02-08

Remissvar: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Tillväxtanalys har inga ytterligare synpunkter på betänkande och den samordning som föreslås kring bostadsplaneringen.

Ang. betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått rubricerat betänkande på remiss av Näringsdepartementet.

Tillväxtanalys hänvisar till tidigare remissvar från 2017 angående Boverkets rapport 2016:32, En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet (dnr N2016/01867/PBB). I den svarade Tillväxtanalys på frågor som berör själva användandet av Boverkets beräkningsmodell. Dessa synpunkter har beaktats i beräkningen av bostadsbehovet i det aktuella betänkandet. Tillväxtanalys har inga ytterligare synpunkter på betänkande SOU 2017:73 och den samordning som föreslås kring bostadsplaneringen.

Beslut i ärendet är fattat av generaldirektören efter föredragning av avdelningschef Carly Smith Jönsson.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.