2018-02-08

Remissvar: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Tillväxtanalys har inga ytterligare synpunkter på betänkande och den samordning som föreslås kring bostadsplaneringen.

Ang. betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått rubricerat betänkande på remiss av Näringsdepartementet.

Tillväxtanalys hänvisar till tidigare remissvar från 2017 angående Boverkets rapport 2016:32, En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet (dnr N2016/01867/PBB). I den svarade Tillväxtanalys på frågor som berör själva användandet av Boverkets beräkningsmodell. Dessa synpunkter har beaktats i beräkningen av bostadsbehovet i det aktuella betänkandet. Tillväxtanalys har inga ytterligare synpunkter på betänkande SOU 2017:73 och den samordning som föreslås kring bostadsplaneringen.

Beslut i ärendet är fattat av generaldirektören efter föredragning av avdelningschef Carly Smith Jönsson.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev