2018-02-22

Remissvar: Exitbeskattning för fysiska personer

Tillväxtanalys kan inte ta ställning till förslaget utifrån dess effekter på tillväxten eftersom det saknas en analys av konsekvenserna för företag och näringsliv.

Ang. Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått rubricerad promemoria på remiss av Finansdepartementet.

Tillväxtanalys begränsar sitt remissvar till förslagets potentiella tillväxtpolitiska effekter. Myndigheten kan inte ta ställning till förslaget utifrån dess effekter på tillväxten eftersom det saknas en analys av konsekvenserna för företag och näringsliv. Remisstiden är inte heller tillräcklig för att Tillväxtanalys ska kunna genomföra en sådan analys.

Näringslivets kompetens- och kapitalförsörjning blir alltmer globala till sin natur. Att attrahera internationell kompetens¹ och kapital är i hög grad relevanta för Sverige i sin roll som en liten, öppen ekonomi. Det finns vissa fall där det remitterade skatteförslaget kan riskera minska Sveriges attraktivitet för både internationell kompetens och internationella investerare. Avsaknad av en konsekvensbeskrivning medför att det inte går att bedöma omfattningen av dessa risker och i så fall om följdverkningarna för det svenska näringslivet är ringa eller allvarliga.

Det hade till exempel varit relevant att undersöka konsekvenser för utländsk kompetensförsörjning till företag. Enligt förslaget inbegriper exitskatten även egendom i form av andelar i en i utlandet delägar­beskattad juridisk person. Utländsk kompetens med startup-erfarenheter från andra länder som där resulterat i delägarskap påverkas därmed vid flytt till och från Sverige.

Ett annat exempel kan vara generationsväxlingar i företag som påverkas i och med att gåva och arv (benefika överlåtelser) till barn som bor utomlands omedelbart utlöser en exitskatt på företagets marknadsvärde. Något uppskov beviljas inte i dessa fall. Generationsväxlingar är inte en ointressant fråga för Sverige. I en tidigare rapport från Tillväxtanalys visas att Sverige i jämförelse med många andra länder har en stor andel företag som ägs och drivs av individer äldre än 55 år.²

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Carly Smith Jönsson. I ärendets handläggning har även analytikerna Jörgen Lithander och Andreas Kroksgård deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

¹Tillväxtanalys, (2017). The Global Mobility of Skilled Workers – Lessons for Sweden. PM 2017:14.

²Tillväxtanalys, (2013). Ägarskiften i svenska privatägda företag. WP/PM 2013:17.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev