2018-03-01

Remissvar: Riktlinjer för vad som är officiell statistik

Tillväxtanalys instämmer i förslaget att det behövs förtydligande och riktlinjer över vad som ska vara officiell statistik.

Ang. Remiss – riktlinjer för vad som är officiell statistik

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått rubricerad remiss för yttrande av Statistiska centralbyrån.

Tillväxtanalys instämmer i förslaget att det behövs förtydligande och riktlinjer över vad som ska vara officiell statistik.

Tillväxtanalys övergripande synpunkt på förslagen är att det är bra med gemensamma riktlinjer/kriterier för samtliga statistikansvariga myndigheter (SAM) gällande vad som ska kvalificera som officiell statistik.

Vår bedömning är att föreslagna riktlinjer skulle kunna påverka Tillväxtanalys statistikproduktion på i huvudsak två olika sätt. Dels den direkta effekten på myndighetens nuvarande statistikproduktion, dels genom hur andra SAM:s närliggande statistikansvar påverkas av förslagen och därigenom indirekt även kan påverka Tillväxtanalys statistikansvar.

  1. De riktlinjer som föreslås av SCB påverkar inte Tillväxtanalys nuvarande statistikproduktion. Samtliga produkter, all återkommande anslagsfinansierad statistik som Tillväxtanalys tar fram inom sina statistikområden, är redan officiell statistik.
  2. Den indirekta effekten som kan påverka Tillväxtanalys är att vissa statistikområden som idag inte är officiell statistik i Sverige bör bli det om de föreslagna riktlinjerna antas.

SCB är i dagsläget ansvarig SAM för Business demography. Det är ett av EU reglerat statistikområde där entry och exit av företag ingår som delar av statistikområdet som idag inte utgör officiell svensk statistik. Dessa två delar av Business demography överlappar till viss del med Tillväxtanalys statistikområden Nystartade företag och Konkurser och offentliga ackord. Tillväxtanalys gör bedömningen att om de föreslagna riktlinjerna skulle antas så bör även Business demography räknas som officiell statistik i Sverige.

Likartade överlappningar av statistikområden bör kunna uppstå även på andra områden. Tillväxtanalys anser därför att det bör göras en översyn/samordning av ansvaret gällande de olika statistikområden som kan påverkas om de föreslagna riktlinjerna antas. Eventuellt kan det krävas beslut om att Sverige antar nya statistikområden och att befintliga avslutas för att komma tillrätta med eventuella överlappningar av statistikansvar mellan olika SAM.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit funktionsansvarig för statistik Markus Lindvert. I ärendets handläggning har även avdelningschef Peter Frykblom deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev