2018-03-02

Remissvar: Kommissionsförslag om mervärdes­skattesatser

Tillväxtanalys anser att Sverige bör motsätta sig Kommissionens förslag då det riskerar att leda till minskad handel och i förlängningen lägre tillväxt och välfärd, inte bara för Sverige utan för hela unionen.

Ang. Kommissionsförslag om mervärdesskattesatser

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått ”Kommissionsförslag om mervärdesskattesatser” på remiss av Finansdepartementet.

Tillväxtanalys väljer att fokusera på förslagets potentiellt snedvridande effekter på handelsvillkor och tillväxt inom Europeiska Unionen (EU). I Kommissionens förslag föreslås förändrade regler för mervärdesskattesatser. Den bilaga som anger för vilka varor och tjänster som medlemsländerna kan tillämpa lägre mervärdesskattesats ersätts med en bilaga över vilka varor och tjänster som länderna inte kan tillämpa lägre mervärdesskatt. Såvida bilagans omfattning inte blir mycket stor utvidgas härmed medlemsländernas möjlighet att sänka mervärdesskatter. Tillväxtanalys ser en risk att denna möjlighet utnyttjas i protektionistiskt syfte. För att åskådliggöra, genom att sänka mervärdesskatter på inhemskt producerade varor eller tjänster med tydliga substitut som huvudsakligen importeras, vrids den inhemska efterfrågan mot de inhemskt producerade produkterna med minskad handel till följd.

Den absolut största andelen av Sveriges export och import sker med EU:s medlemsländer. Som ett litet, öppet och handelsberoende land bör Sverige motsätta sig Kommissionens förslag då det riskerar att leda till minskad handel och i förlängningen lägre tillväxt och välfärd, inte bara för Sverige utan för hela unionen.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Peter Frykblom.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev