2018-04-09

Remissvar: Förslag till ändring av kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn

Tillväxtanalys noterar att det aktuella förslaget endast berör stöd av mindre betydelse som beviljas företag inom jordbrukssektorn. Myndigheten rekommenderar att registret utökas till att omfatta samtliga företagsstöd oavsett bransch.

Ang. Förslag till ändring av kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått rubricerad promemoria på remiss av Näringsdepartementet. Tillväxtanalys begränsar sitt remissvar till några anmärkningar kring de fördelar vi ser med förslaget att varje medlemsstat upprättar centrala register över de stöd av mindre betydelse (s.k. de minimis-stöd) som företagen beviljas.

De minimis-förordningen reglerar bland annat taket för det sammanlagda stödbeloppet företag får ta del av. Eftersom det finns flera olika aktörer som administrerar företagsstöd är det svårt att kontrollera hur mycket stöd företagen får. I dag är det företagen själva som har ansvar för att hålla reda på den totala mängden stöd de mottar och informera om dessa vid ansökan om nya stöd. Mot bakgrund av detta anser Tillväxtanalys att ett centralt register över stöd av mindre betydelse är önskvärt eftersom det:

  • Möjliggör för offentliga stödgivare att enklare kontrollera så de inte bryter mot de minimis-förordningen avseende stödtaket när de beviljar stöd.
  • Minskar företagens uppgiftslämnarbörda eftersom de vid ansökan om nya stöd inte själva skulle behöva identifiera och informera om eventuella tidigare stöd som de mottagit.
  • Skulle medföra att de mikrodata som behövs för kartläggning av stödsystemet och för utvärderingar av enskilda stöd finns tillgängligt. Det skulle även möjliggöra mer robusta effektutvärderingar av insatserna.¹

Även Riksrevisionen har påpekat att det saknas en överblick av statliga stöd till näringslivet, något som försvårar effektutvärdering.² Tillväxtanalys noterar att det aktuella förslaget endast berör stöd av mindre betydelse som beviljas företag inom jordbrukssektorn. Myndigheten rekommenderar att registret utökas till att omfatta samtliga företagsstöd oavsett bransch.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Carly Smith-Jönsson, avdelningschef Infrastruktur och investeringar.

Sonja Daltung
Generaldirektör

¹ För att kunna isolera effekter av en viss insats måste utvärderaren ha kännedom om vilka andra insatser som samma företag har tagit del av, så att de senare kan kontrolleras för. Annars finns det risk för sammanblandning av orsaksfaktorer.

² Riksrevisionen (2016.) Statliga stöd till innovation och företagande. (RiR 2016:22)

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev