2018-04-18

Remissvar: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Tillväxtanalys anser att förslaget som helhet kan fortsatt förväntas leda till att det blir färre aktörer inom välfärdssektorn och därmed försämra förutsättningarna för att med konkurrensutsättning effektivisera användningen av offentliga medel.

Ang. Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått promemorian Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering på remiss.

Tillväxtanalys har tidigare avstyrkt förslag i Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78), att företag och organisationer som bedriver välfärdsverksamhet måste ha särskilt tillstånd för att ta emot offentlig finansiering, samt att företag med sådant tillstånd inte får redovisa ett resultat över en viss godtyckligt vald nivå.¹

Den remitterade promemorian innehåller vissa justeringar till det ursprungliga förslaget. Det föreslås en lägsta nivå för begränsning av rörelseresultat för att underlätta för små aktörer inom välfärdssektorn, samt att tillståndskraven förenklas för ideella och allmännyttiga aktörer.

Förändringarna kan bidra något till att minska förslagets negativa konsekvenser för dessa typer av aktörer, dock inte för andra. Förslaget som helhet kan således fortsatt förväntas leda till att det blir färre aktörer inom välfärdssektorn och därmed försämra förutsättningarna för att med konkurrensutsättning effektivisera användningen av offentliga medel.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Carly Smith-Jönsson, avdelningschef Infrastruktur och investeringar.

Sonja Daltung
Generaldirektör

¹Tillväxtanalys, dnr 2016/266 och Finansdepartementet, dnr Fi2016/04014/K

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev