2018-05-31

Remissvar: Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Tillväxtanalys har inte en tillräcklig kunskapsbas för att bedöma effekterna av förslaget då det behövs många olika kompetenser och kunskap om t.ex. plattformsekonomier, konkurrenslagstiftning, hur sökmotorerna/plattformarna fungerar rent tekniskt och slutligen djup kunskap om hur förslaget kan påverka plattformsföretagens affärsverksamhet. Då regleringen är potentiellt viktig vore det angeläget att samla dessa kompetenser för en helhetsbedömning av förslaget.

Ang: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018) 239 slutlig

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018) 238 slutlig på remiss.

Tillväxtanalys håller med om att de små och medelstora företagen kan ha en svag ställning gentemot plattformsföretagen. Men ojämna maktförhållanden förekommer även i andra situationer utan att det för den skull är motiverat att staten ska reglera förhållandet. Förslaget kommer medföra kostnader för plattformsföretagen och frågan är hur det kommer påverka deras bidrag till innovation och tillväxt.

Tillväxtanalys har inte en tillräcklig kunskapsbas för att bedöma konsekvenserna av förslaget. För att kunna avgöra effekterna av förslaget behövs många olika kompetenser och kunskap om t.ex. plattformsekonomier, konkurrenslagstiftning, hur sökmotorerna/plattformarna fungerar rent tekniskt och slutligen djup kunskap om hur förslaget kan påverka plattformsföretagens affärsverksamhet och möjlighet att bidra till tillväxt och innovation. Då regleringen är potentiellt viktig vore det angeläget att samla dessa kompetenser för en helhetsbedömning av förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Irene Ek.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev