2018-09-11

Remissvar: EU-kommissionens förslag till gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Socialfonden, Sammanhållningsfonden med flera

Tillväxtanalys bidrar gärna till utformningen av utvärderingsplanen för ERUF, utifrån våra tidigare erfarenheter av utvärdering av näringspolitiska insatser.

Ang. EU-kommissionens förslag till gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Socialfonden och Sammanhållningsfonden m.fl.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått rubricerat förslag från EU-kommissionen på remiss av Näringsdepartementet. Tillväxtanalys har i huvudsak granskat underlaget med avseende på utvärderingsfrågor. Myndigheten har inga invändningar mot förslaget som helhet, men vill lämna några kommentarer:

  1. Den nationella förvaltningsmyndigheten ska enligt förordningen upprätta en utvärderingsplan för strukturfondsprogrammen som sedan beslutas av övervakningskommittén.[1] Tillväxtanalys bidrar gärna till utformningen av utvärderingsplanen för ERUF, utifrån våra tidigare erfarenheter av utvärdering av näringspolitiska insatser.
  2. I den remitterade förordningen framgår det att förvaltningsmyndigheterna fortsatt ska registrera och lagra de uppgifter som behövs för bl.a. utvärderingar.[2] Bristande datakvalitet har varit ett återkommande problem som i flera fall omöjliggjort kvalificerade effektutvärderingar.[3] Nödvändiga data inkluderar vilka aktörer som har mottagit medel (inklusive organisationsnummer), i vilket syfte och när. Tillväxtanalys anser att Sverige bör verka för att det ställs krav på att dessa uppgifter registreras och tillgängliggörs för utvärderingar.
  3. Såväl för genomförande som utvärdering är formulering av mätbara (och realistiska) mål i insatsernas alla led av stor vikt.[4] Tillväxtanalys har i utvärderingar av tidigare programperioder noterat problem med mätbarhet och målkonflikter. Tillväxtanalys menar att Sverige i de fortsatta förhandlingarna av de nya förordningarna bör verka för krav på tydliga, mätbara mål i programmen.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Carly Smith Jönsson. I ärendets handläggning har även analytikerna Jörgen Lithander och Torbjörn Danell deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

[1] COM(218) 375, artikel 35, punkt 2c samt artikel 39, punkt 5

[2] COM(2018) 375, artikel 37, 39 samt 66

[3] ITPS, (2008), ”Metautvärdering av strukturfondsprogrammen: nya ansatser och lärdomar”. Rapport A2008:015; Tillväxtanalys, (2016), ” Resultatutvärdering av regionala strukturfondsprogram 2007–13”. Rapport 2016:04.

[4] Jämför diskussionen om de s.k. SMART-kriterierna (Ds. 2000:63, sid: 54)

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev