2019-02-12

Remissvar: Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Ang. Promemorian Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemorian Avskaffad särskild löneskatt för äldre av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung
Generaldirektör