2019-02-14

Remissvar: Höjt tak för rutavdrag

Tillväxtanalys vill påpeka att genom att invänta resultaten från de pågående utredningarna kan beslut om framtida förändringar av utformningen av RUT-avdraget baseras på ett bättre underlag.

Ang. Promemoria om höjt tak för rutavdrag

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemorian Höjt tak för rutavdrag av Finansdepartementet för yttrande.

Tillväxtanalys ställer sig frågande till om förslaget kommer att ha de önskade effekterna.

Det framgår i promemorian att motiveringen till förslaget tycks vara sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden exempelvis nyanlända kvinnor. Tillväxtanalys har kartlagt sysselsättningen i företag som har använt RUT-avdraget.¹ Den visar att en relativt sett hög andel av de som anställs i dessa typer av företag är utrikes födda och personer med relativt kort utbildning, men nästan 8 av 10 har ändå en gymnasieutbildning eller högre. Vidare visar resultaten att en stor andel stannar kvar i RUT-företagen, speciellt kvinnor. Det verkar således inte som att en anställning i ett RUT-företag kan fungera som en språngbräda såsom beskrivs i promemorian.

Det pågår flera utredningar som berör RUT-avdraget. Tillväxtanalys genomför ett flerårigt projekt om RUT- och ROT-avdraget med planerade publikationer under 2019 och 2020. Vidare genomför Riksrevisionen en granskning av RUT-avdraget under 2019. I regeringens, Centerns och Liberalernas överenskommelse har det också aviserats om en tilltänkt utredning om RUT-avdraget.

Tillväxtanalys vill påpeka att genom att invänta resultaten från de pågående utredningarna kan beslut om framtida förändringar av utformningen av RUT-avdraget baseras på ett bättre underlag.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Sofia Tano.

Sonja Daltung
Generaldirektör

¹ Tillväxtanalys, RUT-reformen – en deskriptiv analys av företagen och företagarna, PM 2018:12.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev