2019-02-20

Remissvar: Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi

Tillväxtanalys rekommenderar användandet av så konkreta och kvantifier­bara mål och indikatorer som möjligt.

Ang. Remittering av Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi 2019-2035

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Remittering av Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi 2019-2035 av Region Jönköpings län.

Tillväxtanalys har tagit del av underlaget och lämnar här några generella syn­punkter. Myndigheten ser positivt på regionens gedigna arbete med att uppdatera och integrera den nya regionala utvecklingsstrategin utifrån nu gällande nationella- och internationella styrdokument. Det är också bra att man lyckats täcka in ett flertal stora komplexa områden med relevanta och uppföljningsbara indikatorer. Det finns en hög och långsiktig ambitionsnivå i den regionala utvecklings­strategin med tillräckligt robusta indikatorer för att möjliggöra en uppföljning.

Aspekter att tänka på utifrån ett uppföljnings- och utvärderingssyfte:

  • Tillväxtanalys rekommenderar användandet av så konkreta och kvantifier­bara mål och indikatorer som möjligt.
  • Alltför många indikatorer kan försvåra ett uppföljningsarbete. Undersök möjligheter att minska antalet eller att lyfta fram (vikta) några nyckel­indikatorer som kan bedömas vara extra betydelsefulla för måluppfyllnad.
  • Arbeta igenom programlogiken bakom indikatorerna, försök renodla och gruppera i så hög utsträckning som möjligt utifrån uppsatta mål. En tydlig uppdelning i ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorer är önskvärd.
  • Definiera indikatorerna tydligt för att öka medvetenheten i alla led om vilken data som behöver samlas in, bearbetas och analyseras i framtida upp­följningar och utvärderingar.

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Anne Kolmodin. I ärendets handläggning har även analytikerna Torbjörn Danell och Jörgen Lithander medverkat.

Sonja Daltung
Generaldirektör

 

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.