2019-02-20

Remissvar: Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi

Tillväxtanalys rekommenderar användandet av så konkreta och kvantifier­bara mål och indikatorer som möjligt.

Ang. Remittering av Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi 2019-2035

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Remittering av Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi 2019-2035 av Region Jönköpings län.

Tillväxtanalys har tagit del av underlaget och lämnar här några generella syn­punkter. Myndigheten ser positivt på regionens gedigna arbete med att uppdatera och integrera den nya regionala utvecklingsstrategin utifrån nu gällande nationella- och internationella styrdokument. Det är också bra att man lyckats täcka in ett flertal stora komplexa områden med relevanta och uppföljningsbara indikatorer. Det finns en hög och långsiktig ambitionsnivå i den regionala utvecklings­strategin med tillräckligt robusta indikatorer för att möjliggöra en uppföljning.

Aspekter att tänka på utifrån ett uppföljnings- och utvärderingssyfte:

  • Tillväxtanalys rekommenderar användandet av så konkreta och kvantifier­bara mål och indikatorer som möjligt.
  • Alltför många indikatorer kan försvåra ett uppföljningsarbete. Undersök möjligheter att minska antalet eller att lyfta fram (vikta) några nyckel­indikatorer som kan bedömas vara extra betydelsefulla för måluppfyllnad.
  • Arbeta igenom programlogiken bakom indikatorerna, försök renodla och gruppera i så hög utsträckning som möjligt utifrån uppsatta mål. En tydlig uppdelning i ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorer är önskvärd.
  • Definiera indikatorerna tydligt för att öka medvetenheten i alla led om vilken data som behöver samlas in, bearbetas och analyseras i framtida upp­följningar och utvärderingar.

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Anne Kolmodin. I ärendets handläggning har även analytikerna Torbjörn Danell och Jörgen Lithander medverkat.

Sonja Daltung
Generaldirektör

 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev