2019-03-12

Remissvar: Förlängt växa-stöd

Tillväxtanalys har inga synpunkter på förslaget men menar att det är olyckligt utifrån ett utvärderings- och analysperspektiv att det inte har satts upp ett register över de företag som erhållit stöd under åren 2017 och 2018.

Ang. Promemorian Förlängt växa-stöd

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemorian Förlängt växa-stöd av Finansdepartementet för yttrande.

Tillväxtanalys har inga synpunkter på förslaget men menar att det är olyckligt utifrån ett utvärderings- och analysperspektiv att det inte har satts upp ett register över de företag som erhållit stöd under åren 2017 och 2018. Ett sådant register bör upprättas om perioden för växa-stöd förlängs 24 månader.

Tillväxtanalys har även i tidigare remissvar år 2016 och 2017 (Fi2016/01152/S1 respektive Fi2017/01270/S1) påpekat bristen av ett system för registrering och uppföljning av stöd av mindre betydelse. Efterlevnaden av regelverket bevakas nu genom självrapportering av företagen. Det behövs ett system för att hantera samtliga ärenden om stöd av mindre betydelse för att underlätta för såväl företag som myndigheter att bevaka att EU:s regler efterlevs.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Anne Kolmodin.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev