2019-03-26

Remissvar: Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)

Med denna argumentation som presenteras i detta remissvar som grund, stödjer Tillväxtanalys de slutsatser som Energimyndigheten drar.

Ang. Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25) av Miljö- och energidepartementet för yttrande.

Tillväxtanalys tillstyrker slutsatserna i rapporten utifrån förslagets tillväxteffekter.

Motivering: Historiskt har elcertifikatsystemet drivit investeringar och produktion av förnybar el. Samtidigt har användarsidan påverkats i två riktningar, ett lägre pris via ett större utbud av el men även av högre kostnader för kvotpliktiga företag och hushåll.

Energimyndigheten gör bedömningen att ersättning för elcertifikat inte längre är en förutsättning för ytterligare investeringar. Rapportens förslag är därmed att inte försöka hålla uppe priset på elcertifikat. Ett artificiellt höjt pris skulle gynna producenter av elcertifikat men missgynna elkonsumerande företag med plikt att köpa in elcertifikat. Den första gruppen består dels av existerande anläggningar, dels av nytillkommande anläggningar vilka bedöms inte längre behöva elcertifikat för att investeringar i förnybar elproduktion ska genomföras. Energimyndigheten gör därmed bedömningen att det nationella målet vad avser ökad mängd förnybar el kommer att uppnås med deras förslag. Förslaget om att inte vidta prishöjande åtgärder torde därmed ha mycket små, om inte obefintliga, effekter på totala elproduktionen.

På användarsidan av el finns en rad företag, såväl kvotpliktiga som icke kvotpliktiga. Att hålla priset uppe på elcertifikat skulle höja kostnaden för kvotpliktiga företag, dvs höja deras produktionskostnader och i förlängningen därigenom kunna sänka tillväxttakten i svensk ekonomi. Ur ett tillväxtperspektiv finns det därmed inga skäl som talar för att priset på elcertifikat bör hållas högre än vad en marknadslösning skulle resultera i, tvärtom. Ett prisstöd skulle innebära en transferering av medel från kvotpliktiga elkonsumerande företag till elproducenter utan några fördelar för den förstnämnda gruppen. Med denna argumentation som grund stödjer Tillväxtanalys de slutsatser som Energimyndigheten drar.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Peter Frykblom.

Sonja Daltung
Generaldirektör

 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev