2020-02-10

Remissvar: Reviderad regional utvecklingsstrategi – det öppna Skåne 2030

Tillväxtanalys har tagit del av underlaget och lämnar några generella synpunkter.

Myndigheten ser positivt på regionens arbete med att revidera den regionala utvecklingsstrategin i bred dialog och samverkan. Vi ser också positivt på att revideringen tydligare beskriver kopplingen och relationen till flera styrdokument, vilket är bra då den regionala utvecklingsstrategin får ett tydligare sammanhang och blir lättare att kommunicera.

Några aspekter att tänka på utifrån ett uppföljnings- och utvärderingssyfte:

  • Tillväxtanalys rekommenderar användandet av så konkreta och kvantifierbara mål indikatorer som möjligt.
  • Använd gärna baslinjedata för de indikatorer som väljs för att underlätta uppföljning och utvärdering
  • Allt för många indikatorer kan försvåra uppföljningsarbetet. Om möjligt lyft fram och (vikta) några nyckelindikatorer som bedöms vara extra betydelsefulla för måluppfyllnad.
  • Försök att definiera indikatorerna tydligt för att öka medvetenheten i alla led om vilka data som behövs samlas in, bearbetas och analyseras i framtida uppföljningar och utvärderingar.

På vår hemsida kan ni finna ett metodverktyg som kan användas som mall för utvärdering. https://www.tillvaxtanalys.se/studieomraden/metodutveckling/metodverktyg/utvarderingsguide.html Länk till annan webbplats.

- - - - - -

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Anne Kolmodin.

Sonja Daltung, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev