2020-02-17

Remissvar: Förslag till ändring i riksbankslagen

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget i promemorian.

Förslaget är tudelat. Dels föreslås en lagändring, dels föreslås att riksdagen godkänner att Riksbanken under fem år med högst 30 miljoner kronor per år får finansiera en innovationshubb, om Bank for International Settlements (BIS) väljer att etablera en sådan i Sverige.

Tillväxtanalys är positiv till förslagen då vi bedömer, i linje med promemorians konsekvensanalys, att det har en positiv effekt på Sveriges kompetensutveckling och position som innovationsland inom området ett säkert och effektivt betalningsväsende. Utvecklingen av tekniska innovationer på betalningsmarknaden går snabbt och potentiella disruptiva innovationer utmanar statens roll och Riksbankens förmåga att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Genom att vara värd för en av BIS innovationshubbar kan Sverige på ett kostnadseffektivt sätt tillskansa sig viktig kunskap och bidra till den globala utvecklingen på området.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Eva Alfredsson. I ärendets handläggning har även tf avdelningschef Peter Svensson deltagit.

Sonja Daltung, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev