2020-02-18

Remissvar: Promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Carl Wadell. I ärendets handläggning har även avdelningschef Peter Frykblom deltagit.

Sonja Daltung, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev