2020-04-29

Remissvar: Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Tillväxtanalys väljer att fokusera på förslagets potentiellt kostnadshöjande effekter för små och medelstora företag. Tillväxtanalys avstyrker promemorians förslag då de riskerar att leda till asymmetriska priseffekter. 

Myndigheten anser att risken för asymmetriska priseffekter behöver åtgärdas. Dessutom behöver konsekvensanalysen göras om med antaganden om större prisrörelser än vad som nu görs.

I promemorian föreslås att ett stoppdatum införs 31 december 2021 för när anläggningar behöver vara tagna i drift för att kunna tilldelas elcertifikat. Elcertifikatsystemet avslutas 2036. Den föreslagna konstruktionen innebär att antalet anläggningar som ingår i systemet under de sista 15 åren därmed är bestämt med start 1 januari 2022. I bedömningen anges att målet om mängd förnybar elproduktion ska anses vara uppnått om det finns marginal för avvikelser från normalårsproduktion. I motiveringen anges även att Energimyndigheten bör få i uppdrag att utreda om det finns behov av åtgärder för att hantera eventuella marknadsproblem efter den 31 december 2021.

Terminspriserna på elcertifikat är historiskt låga, under senvåren 2020 har de sedan ett par månader legat på 10-20 kronor per certifikat. När systemet får ett nytt slutdatum som ligger närmare i tid, så är priskänsligheten för enstaka avvikelser från ett normalår större än tidigare. Inte minst är de korta terminerna samt spotpriset på certifikat känsliga för avvikelser från ett vädermässigt normalår, särskilt gäller detta för avvikelser där utbudet av certifikat blir mindre än väntat.

Priseffekter av avvikelser från ett normalår är inte heller symmetriska. Ett överskott av certifikat kan sparas till senare år, en nedåtgående prisfluktuation begränsas också nedåt av ett nollpris. Samma begränsning finns inte uppåt, vilket gör att ett eller ett par års avvikelser från ett normalår kan leda till avsevärda prisstegringar uppåt.

Konsekvensanalysen visar att promemorians förslag väntas leda till en omfördelning av kostnader över tid från konsumenter till producenter inom elcertifikatsystemet. Nuvärdet av de ökade kostnaderna för konsumenter av el motsvarar 130-327 miljoner kronor, beroende på val av diskonteringsränta. Förslaget leder även till lägre administrativa kostnader. De administrativa kostnaderna beräknas vara så stora att den totala besparingen leder till en total nuvärdesberäknad kostnadsbesparing motsvarande 191-270 miljoner kronor. I konsekvensanalysen ingår även en känslighetsanalys där elcertifikatpriset antas öka med upp till 5 procent (0,5-1 krona). Kostnaderna för konsumenter av el stiger då upp till 663 miljoner kronor, dvs de överstiger därmed de beräknade intäkterna med förslaget.

Men vid beaktande av att det historiska priset för elcertifikat har varierat mycket kraftigt är en prishöjning med 5 procent att betrakta som ett modest antagande för en känslighetsanalys. Känslighetsanalysen behöver därmed göras om för att tydligt peka på de potentiellt höga kostnader för konsumenter av el som propositionens förslag innebär. Denna slutsats förstärks av att priseffekterna vid en avvikelse från ett normalår riskerar att inte vara symmetriska, där uppsidan överstiger nedsidan. Väntevärdet av priset på ett elcertifikat överstiger därmed priset för ett historiskt normalår.

Konsumentkostnaderna kan delas upp i bostäder- och service som står för cirka 77 procent av elanvändningen och den kvotpliktiga industrin för cirka 23 procent av elcertifikatsystemet. Förslaget kan därmed riskera att leda till betydande kostnader inte bara för hushåll utan även för företag.

Givet ovanstående synpunkter är det svårt att bedöma effekterna för hushåll och företag av de föreslagna åtgärderna. Risken för betydande kostnadsökningar gör dock att Tillväxtanalys anser att innan det går att bedöma förslaget behöver såväl förslag och konsekvensanalys göras om.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Peter Frykblom.

Sonja Daltung

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev