2020-05-07

Remissvar: Remittering av delbetänkandet Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit rubricerat delbetänkande (SOU 2020:11) för yttrande.

Direktinvesteringsutredningen har i uppdrag att lämna förslag på hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas. Syftet är att kontrollera uppköp och strategiska förvärv av bolag med säte i Sverige vars verksamhet eller teknologi har betydelse för säkerhet eller allmän ordning.

I föreliggande delbetänkande föreslås vilken befintlig myndighet som ska vara nationell kontaktpunkt för att utbyta information om utländska direktinvesteringar inom EU och vilka befogenheter den ska ha för att fullgöra sina uppgifter. Betänkandet går igenom vilka krav som ställs på den myndighet som ska vara kontaktpunkt och föreslår utifrån detta att Inspektionen för strategiska produkter blir svensk kontaktpunkt och som senare ska utvecklas till en myndighet för granskning. Tillväxtanalys har inget invända mot detta.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Pär Hansson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Peter Frykblom deltagit.

Sonja Daltung

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev