2020-06-16

Remissvar: Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65) av Finansdepartementet för yttrande.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått rubricerad remiss av Infrastukturdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Tobias Persson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Thomas Pettersson Westerberg deltagit.

Sonja Daltung

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev