2020-06-23

Remissvar: Ang. Promemorian Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått ovannämnda promemoria för yttrande.

Tillväxtanalys avstyrker förslaget om att göra bestämmelserna för vissa så kallade enmansföretag att få nedsättning av arbetsgivaravgifterna permanenta. Tillväxtanalys principiella hållning är att det ska vara en låg tröskel för att starta och utveckla företag. Myndigheten har dock i tidigare remissvar1 avstyrkt det ursprungliga förslaget och var kritisk till beräkningen av sysselsättningseffekter, som föreföll överskattade utifrån tidigare utvärderingar.


Tillväxtanalys anser att stödet bör ges en förlängd period istället för att permanentas. Vårt motiv är att den temporära satsningen då kan utvärderas för att undersöka sysselsättningseffekter och offentligfinansiella effekter. Antalet företag som hittills erhållit stöd är begränsat (ca 7 000 stycken år 2018 och uppskattningsvis 9 500 under år 2019) i förhållande till att det finns knappt 800 000 företag utan någon anställd. Förslaget om att förlänga den period stöd kan utgå från 12 månader till högst 24 månader är intressant att utvärdera i ljuset av covid-19 utbrottet om åtgärden har betydelse för företags återhämtning och utveckling.


Utan utvärdering är det svårt att bedöma om argumenten som framhålls i promemorian räcker som stöd för att nedsättningen kan vara ett kostnadseffektivt sätt att öka sysselsättningen.


Vi vill i sammanhanget lyfta att det finns ett behov att inledningsvis säkra
möjligheten till utvärdering genom att nödvändiga registerdata (från Skatteverket)
görs tillgängliga för utvärdering. Regeringen bör även överväga att ge Skatteverket
i uppdrag att i samband med genomförandet vidta åtgärder för att möjliggöra att
framtida utvärdering av nedsättning av arbetsgivaravgifter kan ske.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Avdelningschef Håkan Gadd
har varit föredragande. I ärendets handläggning har även analytikerna Susanne
Edfeldt Sjöling och Maria Nordin Skult deltagit.

 

Sonja Daltung

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev