2020-09-24

Remissvar: Ang. Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått promemorian Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 av Finansdepartementet för yttrande

Tillväxtanalys tillstyrker en förlängning av stödet under perioden maj-juli 2020. Samtidigt vill myndigheten understryka att det rör sig om ett temporärt stöd vilket innebär att det bör tas bort så snart de akuta konsekvenserna av krisen har försvunnit.

Omställningsstödet har sannolikt lett till att färre företag har tvingats lägga ner jämfört med om stödet inte har givits och att långsiktigt livskraftiga företag förmodligen har kunnat leva vidare. Baksidan med omställningsstödet är emellertid att företag som under normala förhållanden skulle ha gått i konkurs kan ha hållits under armarna. Risken med omställningsstödet är därför att det kan hämma den tillväxtbefrämjande strukturomvandling som utgör ett så betydelsefullt inslag i en modern marknadsekonomi. Detta är skälet till varför det måste betonas att stödet är tillfälligt och bör avvecklas när det är möjligt.

När krisen har ebbat ut och det finns tillräckligt med uppgifter på vilka företag som tagit del av stöden som införts i samband med Coronapandemin samt data på hur det har gått för dessa företag, är det viktigt att det genomförs omsorgsfulla utvärderingar av effekterna. Sålunda är det angeläget att uppgifter samlas in på ett sådant sätt att framtida utvärderingar möjliggörs. De kan utgöra betydelsefulla erfarenheter att bygga vidare på vid utformningen av kommande krisstöd.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytikerna Pär Hansson och Håkan Nordström. I ärendets handläggning har även avdelningschef Peter Frykblom deltagit.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev