2020-09-30

Remissvar: Ang. Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått rubricerad remiss av Finansdepartementet för yttrande.

Inledningsvis vill Tillväxtanalys framhålla att den lokala miljön är av betydelse för entreprenörskap, näringslivsutveckling och utvecklingen på den lokala arbets-marknaden. Företag och dess anställda är direkt och indirekt beroende av fungerande kommuner som kan leverera välfärdstjänster och hantera långsiktiga infrastrukturfrågor i vid bemärkelse. Kommuner är i hög grad delaktiga i att utveckla det lokala näringslivet.

Utredningens förslag och bedömningar

Strukturella åtgärder

En bärande del i den strategi som utredningen presenterar är att kommuner frivilligt ska samverka eller gå samman för att stärka sin drifts- och utvecklingskapacitet. Tillväxtanalys delar utredningens strategi att strategisk samverkan och frivillig samman-läggning är vägar till förbättrad kapacitet. Det är av vikt att strategisk samverkan kommer omfatta områden för välfärdsproduktion där utredningen har pekat på att stora utmaningar finns.

En fördjupad samverkan som innebär en volymökning i verksamheter har i vissa fall en effektivitetspotential som kan påverka både kvalitet och kostnader (Riksrevisionen 2016). Noterbart är att många kommuner i gruppen landsbygdskommuner avlägset belägna och i landsbygdskommuner mycket avlägset belägna så arbetar mer än 10 % av kommun-befolkningen åt kommunen (SKR, Kolada). Orsakerna kan vara flera, men en svag näringsstruktur kan göra att kommunen anställer flera än nödvändigt vilket leder till onödigt höga kostnader.

Stöd och incitament för strategisk samverkan och frivillig sammanläggning av kommuner

Tillväxtanalys är positiv till förslaget om att stödja strategisk samverkan.

Ekonomiskt incitament för frivilliga kommunsammanläggningar

Tillväxtanalys avstyrker förslaget om att staten tar över vissa skulder från kommunerna vid en sammanläggning. Som utredningen visat i genomgången av kommunernas ekonomi har kommunerna skilda förutsättningar och det är stora skillnader mellan kommungrupper. Det finns en risk att skillnaderna ökar då incitamentet kommer att gynna kommuner med större befolkningsmängd och som inte är så stora till ytan.

Försöksverksamhet

Tillväxtanalys är positiv till förslaget om försöksverksamhet. Även om utredningen anser att försök ska utgå från lokala initiativ och behov bör försöksverksamheten få en spridning av olika undantag från bestämmelser, för att senare kunna dra slutsatser om ett visst undantag ska gälla alla kommuner. För att underlätta utvärdering av försök bör de vara avgränsade och beskriva vilken effekt som de förväntas uppnå.

Kommundelegation

Tillväxtanalys stödjer förslaget, men anser att Statskontoret bör få uppdraget att planera och anlita forskare inom ramen för sitt föreslagna kunskapsuppdrag. Därmed får Statskontoret en helhetsbild av nödvändig kunskapsutveckling.

Kunskapsutveckling och analys

Tillväxtanalys stödjer förslaget.

Mätning av kvalitet i kommunernas verksamhet
Statens åtaganden och statlig närvaro i hela landet

Tillväxtanalys har ingen invändning mot den bedömning utredningen gör.

En statsbidragsprincip

Tillväxtanalys stödjer utredningens förslag om att utforma en princip för hur statsbidrag till kommunerna ska ges. En förändring torde frigöra resurser både för kommuner och för myndigheter som administrerar bidrag.

Kommunalekonomisk utjämning

Tillväxtanalys stödjer förslaget om en bred översyn av systemet och att systemet ges organisatoriska förutsättningar för löpande utveckling och förvaltning, något Tillväxtanalys tidigare har framhållit. Vi delar Riksrevisionens rekommendation om att systemet löpande bör analyseras för att förstå om systemet påverkar kommunernas tillväxt (RiR 2020:11).

Underlätta kommunernas personalrekrytering

Tillväxtanalys stödjer förslaget. Vår uppfattning är att även regionerna bör omfattas då kommuner och regioner har brist på samma kompetens och konkurrerar om den som är tillgänglig.

Nedskrivning av studieskulder

Tillväxtanalys delar inte utredningens förslag. Vår uppfattning är att det är viktigare att stödja kvalitetsutveckling i skolan så att fler elever från dessa kommungrupper påbörjar högre studier och att distribution av högre utbildning når dessa kommuner i högre utsträckning.

Förvaltningsgemensam infrastruktur för grunddata och informationsutbyte

Tillväxtanalys stödjer utredningens bedömning,

Rättsligt beredningsorgan

Tillväxtanalys anser att utredningens förslag till uppdrag bör kunna inrymmas i den utredning som föreslås i avsnitt 20.6.2 om den ges ett bredare uppdrag då båda utredningarna har samma syfte, att bereda väg för strategisk samverkan mellan kommunerna.

Stöd för kommunernas digitaliseringsarbete

Tillväxtanalys stödjer utredningens bedömning.

Kommunernas klimat- och hållbarhetsarbete

Tillväxtanalys stödjer förslaget.

Samverkan inom verksamhetsområden med betydande investeringsbehov

Tillväxtanalys stödjer förslaget.

Förstärkning av kommunernas planeringsprocesser genom flernivåsamverkan

Tillväxtanalys stödjer förslaget.

Underlätta bostadsbyggande i kommuner med särskilt stora utmaningar

Förmågan att behålla och attrahera kompetens, företag och kapital är avgörande för lokala och regional nationell utveckling. Tillgång på bostäder och arbete påverkar arbetskraftens rörlighet. Tillväxtanalys uppfattning är att insatser som kan underlätta bostadsförsörjning är viktiga. Därför borde utredningen ha presenterat flera förslag som omfattat andra kommungrupper.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören efter föredragning av avdelningschef Håkan Gadd. I ärendets handläggning har även analytikern Kent Eliasson deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret