2020-10-02

Remissvar: Ang. betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått rubricerad remiss för yttrande.

Tillväxtanalys har med stöd i tidigare forskning konstaterat att ett frivilligt företags-ansvar troligtvis inte är tillräckligt för att förbättra hanteringen av kemikalier i textilier (Tillväxtanalys PM 2020:04). Börjeson med flera (2015) finner att frivilligt företagsansvar inte räcker när det gäller risker med kemikalier i textilier: De små och medelstora aktörer som forskarna studerar har svårt att själva få tillräcklig information om de komplexa kemikalieriskerna med de textilier som de köper. Scrubbs med flera (2014) argumenterar på ett liknande sätt om statens roll vad gäller att minska kemikalierisker, utifrån intervjuer med konsumentnära företag i USA. Med dessa perspektiv kan en utökad statlig roll i omställningen mot en mer hållbar kemikaliehantering motiveras.


Tillväxtanalys har även konstaterat att formella statliga krav på hur specifika hållbarhetskrav i leverantörskedjan ska hanteras (exempelvis konfliktmineraler) driver en generellt förbättrad riskhantering (Tillväxtanalys PM 2020:17) och rapportering (Tillväxtanalys PM 2020:09). De positiva effekterna av någon form av specifika statliga hållbarhetskrav (via skatter eller andra typer av styrmedel) kan alltså få positiva effekter bortom förbättrad kemikaliehantering.


Tillväxtanalys ifrågasätter dock om små och medelstora företag har tillräckliga resurser för att kunna kartlägga, hantera och validera kemikalieanvändningen i sina leverantörskedjor. Särskilt då de saknar marknadsmakt att ställa krav på större leverantörer i situationer där de endast är en av många kunder (Tillväxtanalys PM 2020:17). Den föreslagna skatten riskerar därför att bli en skatt som i högre grad betalas av mindre företag och därmed snedvrider konkurrensen.

Tillväxtanalys ställer slutligen frågan om och hur den föreslagna skatten är kompatibel med kommande EU-initiativ inom handlingsplanen för en cirkulär ekonomi, inklusive initiativet för hållbara produkter och kemikaliestrategin. Insatserna riskerar att bli överlappande och leda till en särskild regelbörda för svenska företag.

Referenser

Tillväxtanalys PM 2020:04: Statens roll i hanteringen av miljörelaterade risker i leverantörskedjor – en kartläggning och omvärldsanalys.

Tillväxtanalys PM 2020:17: Grön omställning av fordonsindustrins leverantörskedjor Varför ställer industrin om, vad gör de och hur skapar de kontroll?

Tillväxtanalys PM 2020:09: Näringslivets rapportering om miljörelaterade risker i leverantörskedjan

Börjeson, Natasja, Gilek, Michael, Karlsson, Mikael. (2015). Knowledge challenges for
responsible supply chain management of chemicals in textiles – as experienced by procuring organisations. Journal of Cleaner Production 107 (2015) 130-136.

Scrubbs med flera. (2014). The role of chemicals policy in improving supply chains
knowledge and product safety. Journal of Environmental Studies and Sciences.Vol. 4,
Issue 2, s. 132-141.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Henrik Hermansson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Thomas Pettersson Westerberg deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev