2020-10-13

Remissvar: Ang. Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått promemorian Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare (N2020/02353) på remiss av Näringsdepartementet.

Förslaget om ett riktat omsättningsstöd till enskilda näringsidkare grundar sig på att de inte har kunnat utnyttja det allmänna omställningsstödet i samma utsträckning som andra företagsformer. Omställningsstödet är beräknat på företagens fasta kostnader vilka antas vara lägre än genomsnittet för just enskilda näringsidkare. Enskilda företagare utan anställda har inte heller kunna söka stöd för korttidsarbete (för den egna arbetstiden). Istället ska enskilda näringsidkare genom det nya förslaget kunna begära stöd på basis av den tappade omsättningen jämfört med referensperioden 2019.

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget med följande reservationer:

I princip anser vi att omställningsstödets konstruktion baserad på företagens fasta kostnader är att föredra eftersom fasta kostnader inte kan påverkas av företagare på kort sikt i samma grad som omsättningen. De negativa incitamentseffekterna av det allmänna omställningsstödet kan därför förmodas vara lägre än för det föreslagna riktade omsättningsstödet till enskilda näringsidkare. Samtidigt förstår vi invändningen att vissa enskilda näringsidkare (oklart hur många) inte kan utnyttja omställningsstödet i samma grad på grund av låga fasta kostnader. Av likabehandlingsskäl kan det därför vara motiverat med ett riktat omsättningsstöd.

Eftersom Coronapandemin kan antas fortgå under hösten och kanske en bit in på nästa år kommer det förmodligen uppstå förväntningar på att omsättningsstödet (i likhet med andra stödformer) ska förlängas bortom den nu föreslagna perioden, vilket kan minska de enskilda näringsidkarnas ansträngningar att med egen kraft arbeta sig ur krisen. Det är därför viktigt att kontinuerligt analysera effekterna av stöden och – om möjligt – ta fram en bindande plan för hur dessa ska fasas ut.

När krisen har ebbat ut och det finns tillgång till uppgifter på vilka företag som tagit del av de olika stöden som införts i samband med Coronapandemin samt data på hur det har gått för dessa företag, är det viktigt att det genomförs omsorgsfulla utvärderingar av effekterna av stöden. Sålunda är det viktigt att uppgifter samlas in på ett sådant sätt att framtida utvärderingar möjliggörs. De kan utgöra betydelsefulla erfarenheter att bygga på vid utformningen av framtida krisstöd.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytikerna Håkan Nordström och Pär Hansson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Peter Frykblom deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret