2021-02-15

Remissvar: Ang. Promemorian Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemorian Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade 2021 (Fi2020/04897) på remiss av Finansdepartementet. Tillväxtanalys har inga invändningar mot förslaget utan bedömer att en bred stimulansåtgärd för att företag ska tidigarelägga investeringar kan bidra till en snabbare ekonomisk återhämtning.

Givet att vaccin kommer ut i större omfattning finns skäl att förvänta sig en successiv ekonomisk återhämtning. Trots det kvarstår osäkerheter om utvecklingen i såväl Sverige som internationellt under 2021, det vill säga det år som inventarier kan anskaffas med den föreslagna skattereduktionen. Tillväxtanalys vill poängtera att den fortsatta osäkerhet som råder för många företag kan göra att den totala effekten av skattereduktionen blir begränsad.

Även om skattereduktionen riktar sig till en bred målgrupp av företag påverkas investeringsviljan exempelvis av företagens kapitalintensitet och planeringshorisont för investeringar. Uppföljningar bör göras av vilka företag som nyttjat skattereduktionen (till exempel deras företagsform, storlek, ålder, branschtillhörighet, geografisk lokalisering och på sikt avkastning).

För att dra lärdom av de temporära åtgärder som genomförs under Coronapandemin vill Tillväxtanalys framhålla vikten av tillgång till nödvändiga registerdata som gör det möjligt att utvärdera effekten av åtgärderna (i detta fall gäller det framförallt uppgifter från Skatteverket). Tillväxtanalys har i tidigare remissvar understrukit att utvärderingar av temporära åtgärder under Coronapandemin kan utgöra viktig kunskap vid utformningen av framtida krisstöd.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Maria Bond. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev