2021-03-08

Remissvar: Ang. Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet av Infrastrukturdepartementet för synpunkter.

Tillväxtanalys väljer att fokusera på förslagens potentiellt kostnadssänkande effekter för företag.

För företagen är det ofta avgörande att el levereras enligt överenskommelse samt att denna sker till konkurrenskraftiga priser. Att nätkoncessionshavarens ansvar gentemot sina kunder förtydligas är därför välkommet vad gäller leveransaspekten.

Ökad flexibilitet för nätkoncessionshavaren att lösa kapacitetsbrist är välkommet då detta möjliggör för kostnadseffektiva lösningar, i detta fall kostnadsbesparingar för nätkoncessionshavaren. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det dock viktigt att dessa kostnadsbesparingar även delas av kunderna i de lokala elnäten. Nästa steg i denna process, utformningen av den benchmarking som ska följa är därmed central för att fullt ut nå den samhällsekonomiska potentialen.

Givet ovanstående synpunkter bifaller Tillväxtanalys författningsförslagen och Energimarknadsinspektionens bedömning om att nätkoncessionshavare har ett absolut ansvar att leverera el till sina befintliga kunder (avsnitt 3.5 i rapporten).

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Peter Frykblom.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev