2021-03-24

Remissvar: Ang. Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen (M2020/01705/Nm)

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Myndighetens ansvar omfattar också uppföljning och analys av näringslivets miljöarbete och hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen påverkar näringslivets utveckling. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtanalys tillstyrker den strategiska ansats Naturvårdsverket föreslår för att tydliggöra miljöledningsarbetet i statliga myndigheter. Vi ser positivt på förslagets ambition att förtydliga och förenkla myndigheternas rapportering utan att för den skull ge avkall på ambitionen att miljöledningssystemet ska vara ett effektivt verktyg för myndigheter att strukturera och effektivisera sitt miljöarbete med fokus på ständig förbättring. En minskad administrativ börda och ett effektivt nyttjande av digitala möjligheter, tillsammans med ett ökat fokus på ständiga förbättringar och integrering i myndigheternas ordinarie verksamhetsplanering och verksamhetsstyrning bedömer vi som ett modernt och resurseffektivt arbetssätt. Vi har inga direkta synpunkter på konkreta författningsförslagen på sidorna 47-62. Med detta sagt vill vi lämna nedanstående synpunkter.

Roller och ansvar

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget om att Naturvårdsverket ges bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska rapporteras samt lämna anvisningar om rapporteringen. Vi tillstyrker också förslaget om att förordningen justeras så att bilagan tas bort samt att rapportering, inklusive underskrift av rapporten , ska ske digitalt. Dessa förslag kommer att förenkla och effektivisera både för rapporterande myndigheter och för Naturvårdsverket. Det kommer också att förenkla förutsättningarna att anpassa rapporteringen utifrån eventuella förändrade förutsättningar vilket är positivt.

Myndigheter och moment

Tillväxtanalys ser positivt på att alla myndigheter över en viss storlek ska omfattas av miljöledningssystemet. Det ökar konsekvens och transparens och skapar förutsättningar för att nå de nationella miljömålen men också möjligheter till att lära av varandra och ta vara på goda exempel från andra myndigheter. Ur ett förenklingsperspektiv tillstyrker vi förslaget om att förordningen ska fokusera på den direkta miljöpåverkan och att skrivningar om indirekt miljöpåverkan utgår. Tillsammans med förtydligande definitioner och begrepp anser vi att det kommer att förenkla för myndigheterna samtidigt som det höjer kvaliteten på miljöledningsarbetet och dess rapportering. Begreppet livscykelperspektiv bedömer vi i grunden vara bra men vi vill lämna en reservation för att det är viktigt att det får en tydlig definition och att det också medföljer ett stöd i hur det ska bedömas. I förslaget står det att hela tjänstens/produktens fysiska livscykel ska beaktas och här ser vi svårigheter i att som myndighet kunna bedöma råmaterialutvinning och produktion av en tjänst/produkt. Under avsnittet om myndigheter och moment vill vi också ställa oss bakom förslaget om att ta bort krav på en särskild handlingsplan och i stället integrera det i ordinarie verksamhetsstyrning. Det både förtydligar och förenklar och kommer att öka fokus på ständiga förbättringar i stället för punktinsatser.

Förslag till ändrad rapportering

Tillväxtanalys anser att syftet med rapporteringskraven otvetydigt måste vara att stödja och stimulera myndigheternas arbete med ständiga förbättringar. Naturvårdsverket föreslår årliga interna miljörevisioner, årlig genomgång av miljöledningsarbetet och årlig översyn av myndigheternas miljömål. Det kan mycket väl vara positiva förändringar men Tillväxtanalys vill betona att förordning och eventuella föreskrifter ska utformas så att krav och rapporteringsinstruktioner skrivs för att stödja och förenkla. Här vill vi se en direkt koppling till översynens syfte att stärka myndigheternas roll och öka kvaliteten i genomförande och rapportering. Vi ser positivt på förslag som att använda existerande möten och rapportering för uppföljning men är tveksamma till ökade rapporteringskrav. Vi ser hellre anpassning och förtydligande än mer kontroll.

Under avsnitt 4.4.5 Förändringar i formuläret föreslås förändringar i nuvarande bilaga som ska kunna utgöra ett underlag till en kommande föreskrift. Här vill Tillväxtanalys betona att vi till styrker förslaget om fasta svarsalternativ för att öka tydlighet och jämförbarhet över tid. Vi vill också passa på att betona vikten av frågornas utformande. I Naturvårds-verkets förslag är flera av frågorna otydliga och frågeställningarna består av flera frågor i en. Exempel på detta är frågorna 5 och 6 på sid 38. Vi ställer oss också tveksamma till de nya frågor som föreslås, Hur komplett bedöms statistiken i fråga x.x vara (ange i procent)?. Vad är syftet med denna fråga och vad vill Naturvårdsverket få ut av svaren? Tillväxtanalys bedömer att kvalitet i svaren kommer att variera stort.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. öredragande har varit avdelningschef Kajsa Mattsson.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev