2021-03-26

Remissvar avseende promemorian Nedstängningsstöd (Fi 2021/01206)

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget. Skälet till detta är att stödet riktas till branscher och företag som direkt drabbas av en nedstängning samt att eventuell utbetalning av stödet – givet den information som i nuläget finns kring vaccinering – kan förväntas gälla för en högst begränsad tidsperiod. Samtidigt bör det i promemorian nämnas att stödet riskerar att gynna långsiktigt krympande företag framför expanderande företag.

Tillväxtanalys har i tidigare remissvar för omställningsstöd (Fi/2020/04880) framfört att stödet sannolikt bidragit till att vissa långsiktigt livskraftiga företag kunna fortleva, men sannolikt även bidragit till att fördröja strukturomvandling och nedläggningar av företag som inte är långsiktigt lönsamma. I och med att nedstängningsstödet är riktat till de företag som uppenbarligen och direkt påverkas negativt av införda restriktioner – snarare än bredare grupper av företag – bör problematiken med stöd till olönsamma företag vara mindre samtidigt som de positiva aspekterna kvarstår.

Även det aktuella förslaget kan dock medföra vissa negativa effekter på struktur-omvandlingen genom att det riskerar att missgynna de mest produktiva och expansiva företagen. Ett exempel är som följer. Antag att en nedstängning blir aktuell under halva april 2021. Enligt förslaget ska stödet då baseras på skillnaden i ett företags omsättning under april 2021 och april 2019, och endast företag där omsättningen mellan dessa två tidpunkter minskat med minst 25 procent har rätt till stödet. Antag att ett företag hade en nettoomsättning på 100 miljoner kronor i april 2019. Fram till pandemin bröt ut expanderade dock företaget och månadsomsättningen ökade till 152 miljoner kronor, vilket företaget sedan dess lyckats bibehålla. Vid en nedstängning under halva april 2021 kan det då antas att företagets omsättning blir hälften av det normala, d.v.s. 76 istället för 152 miljoner kronor. Jämfört med april 2019 har företagets omsättning dock enbart minskat med 24 procent, vilket understiger gränsen på 25 procent. Företaget har därmed inte rätt till nedstängningsstöd, med potentiellt negativa effekter på företagets sysselsättning och överlevnad.

En sänkning av gränsen för stöd skulle motverka ovanstående snedvridning. Detta måste dock vägas mot att stöd i högre utsträckning då betalas ut till företag som klarar en nedstängning även utan statligt stöd, vilket naturligtvis inte heller är önskvärt.

När krisen har ebbat ut och det finns tillräckligt med uppgifter på vilka företag som tagit del av stöden som införts i samband med Coronapandemin samt data på hur det har gått för dessa företag, är det viktigt att det möjliggörs omsorgsfulla utvärderingar av effekterna. Tillväxtanalys har dessutom ett regeringsuppdrag att förbereda och påbörja en strukturerad utvärdering av Coronastödens effekter för svenska företag. Sålunda är det angeläget att uppgifter samlas in på ett sådant sätt att framtida utvärderingar möjliggörs.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Magnus Gustavsson. I ärendets handläggning har också avdelningschef Peter Frykblom medverkat.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev