2021-04-19

Remissvar avseende promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel (Fi2021/01053)

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter.

Med hänvisning till ovan angivna utgångspunkter avstår Tillväxtanalys från att lämna synpunkter.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Tobias Persson. I ärendets handläggning har också avdelningschef Thomas Pettersson Westerberg medverkat.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev