2021-05-31

Remissvar ang. Promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har granskat förslagen att införa skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar.

Tillväxtanalys avstyrker förslaget. Syftet med förslaget är att minska avfall och åtgång av råvaror och energi och indirekt skapa arbetstillfällen. De konsekvensbedömningar som gjorts visar inte att de samhällsekonomiska vinsterna (vinster för miljön) överväger kostnaderna då statistikunderlaget är alltför bristfälligt. Det finns en betydande osäkerhet i de antaganden som ligger till grund för vilka effekter förslagen kommer att ha på miljön.

De effekter för sysselsättningen som skattas i utredningen är blygsamma eller uteblir. Vi vill även framhålla att enligt de riktlinjer för skattepolitiken som en majoritet i riksdagen ställt sig bakom ska skattepolitiken, förutom de rent fiskala målen, stödja utvecklingen mot en ökad produktivitet och ett ökat antal arbetade timmar i ekonomin, samt bidra till skapandet av fler jobb och till goda villkor för företagen.[1]

Tillväxtanalys anser att underlaget borde ha kompletterats med utvärderingar av tidigare beslutade skattereduktioner som är näraliggande till förslagen t.ex. reparation av data- och informationsteknik och vitvaror i eller i nära anslutning av bostaden.

[1] Prop. 20214/15:100 (kapitel 5), bet. 2014/15FI20, rskr. 2014/15:254

- - - - - -
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Håkan Gadd.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev