2021-06-15

Remissvar ang. Utkast till Lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Utkast till Lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut av Finansdepartementet för yttrande. Ursprungsförslaget remitterades den 17 september 2020. Finansdepartementet har därefter omarbetat detaljer i förslagets utformning till den lydelse som här remitteras.

I Tillväxtanalys remissvar den 15 oktober 2020 (dnr. 2020/189) meddelades att myndigheten avstår från att bedöma själva utformningen av förslaget och vilka brister eller fördelar som finns i relation till tidigare förslag att beskatta finansiella kreditinstitut. Tillväxtanalys står fast vid den bedömningen. I övrigt hänvisas till de mer generella kommentarer som lämnats i det tidigare remissvaret. Vi har inga tillkommande synpunkter på föreliggande utkast förutom att ett införande av riskskatten bör följas upp och utvärderas.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytikern Jörgen Lithander. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua