2021-06-21

Remissvar avseende delar av betänkandet
Stärkt planering för en hållbar utveckling
(SOU 2021:23)

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker
Nancy Steinbach. I ärendets handläggning har även avdelningschef Thomas Pettersson
Westerberg deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev