2021-09-15

Remissvar avseende promemorian Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 (M2021/01390)

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Kommissionen föreslår att utsläppsmålet för den EU-övergripande ESR-sektorn skärps från dagens -30 procent till -40 procent till 2030 jämfört med 2005. Fördelningen av reduktion mellan länderna ses också över. Tillväxtanalys (TA) har inga synpunkter på skärpningen eller hur fördelningen mellan länder föreslås göras.

TA noterar att bostäder och transporter föreslås ingå i ett nytt handelssystem samtidigt som de fortsatt är en del av de nationella ESR-målet. I praktiken innebär detta att för att nå de nationella målen kan det behövas extra styrning i de ESR-sektorerna som inte ingår i handelssystemet, alternativt genom extra styrning i sektorerna som ingår i handelssystemet, men där effekten av den nationella styrningen på de totala utsläppen är begränsad så länge antalet utsläppsrätter i systemet är konstant.¹ Effekterna av att införa ett handelssystem för visa sektorer och samtidigt låta dem vara en del av de nationella åtagandena måste utredas närmre.

TA konstaterar att möjligheten att använda nettoupptag i LULUCF-sektorn för att kompensera för utsläpp i ESR-sektorn förändras på flera sätt. Bland annat införs en frivillig reserv av LULUCF-krediter som kan användas för att uppnå ESR-målet under vissa betingelser. TA anser att detta förslag behöver analyseras närmar eftersom en förändrad flexibilitet mellan sektorerna påverkar såväl kostnadseffektiviteten (genom möjligheten att byta relativt dyra utsläppsminskningar mot relativt billiga utsläppsminskningar) som klimatintegriteten (genom möjligheten att byta relativt säkra utsläpp i ESR-sektorn mot ett genuint svårmätt upptag i LULUCF-sektorn).

¹Se Konjunkturinstitutet (2021), ”Potentiella klimatåtgärder inom ramen för EU:s system för utsläppshandel”, KI 2021:10.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Camilla Andersson. I ärendets handläggning har även avdelningschefen Thomas Pettersson Westerberg medverkat.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev