2021-12-13

Remissvar avseende promemorian Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått promemorian om förslag till höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt. Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på förslaget till lagändring. Myndigheten vill ändå lämna några synpunkter avseende insamling av statistik.

Tillväxtanalys vill uppmärksamma att förslaget kan ha vissa konsekvenser för insamling av statistik. Momsplikt är ett av de kriterium som används för att klassificera företag som aktiva vilket kan innebära viss påverkan på nyföretagarstatistiken. Tillväxtanalys är nationell statistikmyndighet med ansvar för att producera nyföretagarstatistik. Förändringen kan ha viss inverkan på FEK-uppgifter (momsdeklarationer i standardiserade räkenskapsutdrag) för de minsta företagen vilket gör att det kan uppstå ett bortfall i statistiken.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Kent Eliasson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua