2021-12-15

Remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport (N2021/02361)

Tillväxtanalys önskar lämna synpunkter på två aspekter i Swedavias sammanfattning, i) möjligheten att lämna kvalificerade synpunkter på ett så pass till omfånget begränsat underlag, ii) sambandet mellan konkurrenssituation och de transportpolitiska målen.

Tillväxtanalys vill inledningsvis betona svårigheten att bedöma kvalitet och relevans av en mindre än 2 sidor lång sammanfattning av en konsekvensanalys. Utifrån denna förutsättning har vi följande synpunkter.

Vi instämmer med Swedavias slutsats om att en förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport bör fattas med ett bredare samhällsperspektiv än bolagets Swedavias affärsmässiga perspektiv. Bromma Stockholm Airport är främst en flygplats för inrikes flyg till och från Stockholm. Stockholm är ett nationellt nav utifrån såväl ekonomiskt som politiskt avseende vilket gör att fungerade transporter till och från huvudstaden är viktiga för uppfyllandet av det övergripande transportpolitiska målet om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Till detta kommer Swedavias tillgänglighetsmål.

Swedavia konstaterar att det finns risk för att flygtillgängligeten till vissa orter blir försämrad vid en förtida stängning av Bromma. Särskilt Halmstad, Kristianstad, Trollhättan och Växjö är orter som kan drabbas då dessa regionala flygplatser enbart trafikerar Bromma idag.1 Det är inte givet att operatörerna väljer att flytta över trafiken till Arlanda vid en förtida stängning av Bromma. En möjlig konsekvens kan därför bli att dessa orter står utan tillgång till flyg, vilket påtagligt försämrar orternas tillgänglighet till Stockholm och andra destinationer. Väl fungerande kommunikationer är en viktig förutsättning för orters utvecklingsförutsättningar.

Det kan vara svårt att bedöma hur stor risken är att vissa orter kommer att stå utan flygtrafik. Med tanke på att Halmstad, Trollhättan, Växjö och Kristianstad tidigare haft trafik på Arlanda, men nu lagt om trafiken till Bromma, har flygbolagen själva gjort bedömningen att Bromma är att föredra framför Arlanda.

En fungerande konkurrens på flygmarknaden ökar sannolikheten för att priserna hålls nere. Ett antal destinationer har trafik på både Bromma och Arlanda. Göteborg, Malmö, Umeå, Östersund, Ängelholm, Visby, Ronneby, Sundsvall och Kalmar är exempel på sådana destinationer. Om flygoperatörer som idag flyger på Bromma från dessa destinationer inte flyttar trafiken till Arlanda, kommer det att medföra svagare konkurrens med risk för ökade priser och sämre utbud av flygtrafik. Eventuellt resulterande högre priser kan i sig leda till försämrad tillgänglighet för såväl näringsliv som privatpersoner.
Utifrån den sammanfattning av konsekvensanalysen som remitteras kan vi inte värdera Swedavias bedömningar vad gäller möjligheten att uppfylla det transportpolitiska målet eller tillgänglighetsmålet.

- - - - - -
Ärendet har föredragits av t.f. avdelningschef Peter Frykblom och analytiker Ulf Tynelius. Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev