2022-01-20

Remissvar: Betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter..

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys delar den allmänt positiva grundsyn som betänkandet har när det gäller direktinvesteringars effekter, särskilt på en liten öppen välutvecklad ekonomi som den svenska, och värdet av att bibehålla ett öppet svenskt investeringsklimat.[1] Det är därför viktigt att betona att det förslagna granskningssystemet av utländska direktinvesteringar enbart syftar till att skydda Sveriges säkerhet samt allmän ordning och allmän säkerhet i Sverige, vilket påkallats bland annat av tilltagande geopolitiska spänningar och ett skarpare säkerhetspolitiskt läge.

Tillväxtanalys anser att det system som betänkandet föreslår bör kunna uppfylla sitt syfte, samtidigt som det inte ska behöva utgöra större hinder för oproblematiska investeringar och kunna hantera granskade investeringar på ett effektivt och rättssäkert sätt.

I enlighet med ett tidigare yttrande på utredningens delbetänkande (JU2020/00999/L4) har Tillväxanalys inga invändningar mot att Inspektionen för strategiska produkter får ansvaret för granskningen av utländska direktinvesteringar i ett svenskt granskningssystem.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Pär Hansson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Peter Frykblom deltagit.

Sverker Härd

Generaldirektör

[1] Myndigheten publicerade nyligen en omfattande rapport om direktinvesteringarnas betydelse, Tillväxtanalys (2020) Effekter av direktinvesteringar på svenskt näringsliv. Rapport 2020:03.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev