2022-01-31

Remissvar: Förslag till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar (TeK) och arkivrättsliga krav vid framställningen av allmänna handlingar (ArK). Ra-KS 2021/18.

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Remissen utgörs av ett omfattande material som kräver kunskap inom både arkivområdet och inom tekniska förutsättningar för beständigt bevarande. Tillväxtanalys är en myndighet med begränsad egen kompetens inom dessa områden som vi förstärker genom konsulttjänster vid behov.

Tillväxtanalys uppfattar att TeK innehåller föreskrifter som reglerar tekniska krav på material och metoder för att framställa elektroniska handlingar som är eller har förutsättningar att blir arkivbeständiga. Vi uppfattar vidare att ArK innehåller föreskrifter som reglerar arkivrättsliga råd vid framställning av elektroniska allmänna handlingar eller handlingar som kan bli allmänna efter framställning och kan eller ska bevaras för all framtid.

Tillväxtanalys har inga åsikter om förändringar i förslagen till föreskrifter men vill lämna några kommentarer till delar i förslagen som vi står bakom.

Ur Tillväxtanalys synvinkel är det viktigt med en resurseffektiv hantering och att kostnader kan hållas nere. Vi är därför positiva till den förändring som föreslås och kommenteras i avsnitt 2.4 i konsekvensutredningen om att tekniska krav ska ställas redan vid framställning och inte vid överföring av en handling till bevarande. Vi bedömer att det är mer resurseffektivt att göra rätt från början.

Små myndigheter med begränsade resurser har ett stort behov av standardisering och stöd vid tillämpning. Vi ser därför positivt på att standardisera terminologi, implementering osv. och att utveckla metoder som stöd för val av format för beständigt bevarande. Förslaget om samverkansgrupper (plattform för samarbete) för olika format uppmuntras och förhoppningen är att erfarenheter från samverkansgrupper sprids även utanför den egna gruppen. Vi bedömer att det kan vara en fördel med representanter från olika organisationer och att deltagandet roterar mellan olika organisationer. Vi ser positivt på samverkan kring bevarande av olika typer av data så som databaser, ljud, video osv.

I avsnitt 4.5.2.2.1 om överlappande av avgifter lyfts risken för överlappning mellan olika myndigheter som kan skapa utmaningar. Här vill vi betona vikten av att renodla uppdrag mellan myndigheter och hitta en helhetslösning så att det blir så lätt som möjligt att känna till och kunna följa det regelverk som finns.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit administrativ chef Kajsa Mattsson.

Sverker Härd, generaldirektör


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev