2022-02-10

Remissvar angående Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Vi avgränsar vårt yttrande till förslag 7.7.4 med direkt koppling till Tillväxtanalys. Utöver detta lämnar vi också en rekommendation om uppföljning av konstnärers ekonomiska villkor.

7.7.4

Tillväxtanalys samtycker till behovet av stärkt uppföljning av KKN och ser positivt på ett stärkt närings- och tillväxtperspektiv på kultursektorn. Tillväxtanalys har kompetens och statistiktillgång av det slag som krävs för att bidra till en uppföljning av KKN, men vi bedömer att detta uppdrag i sin helhet bör ligga på Kulturanalys som har såväl statistikkomptens som sakmässig analyskompetens. Förutsättningarna för samordning av registerbaserad uppföljning och fördjupade analyser förbättras om Kulturanalys har det samlade ansvaret. Ett sådant uppdrag till Kulturanalys skulle också stärka Kulturanalys samlade analyskapacitet. Vi avstyrker alltså förslaget i de delar som rör Tillväxtanalys.

Rekommendation rörande registerbaserad uppföljning

Vi rekommenderar också att Konstnärsnämndens nuvarande uppdrag att följa och analysera konstnärernas ekonomiska situation överförs till Kulturanalys eftersom detta innebär att den registerbaserade analysen av KKN och konstnärers villkor samlas till en analysmyndighet med god statistisk och analytisk kompetens samt med löpande tillgång till registerdata. Konstnärsnämnden har under en längre tid inte kunnat publicera denna typ av underlag med tillräcklig frekvens.

- - - - - -

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även avdelningschef Kajsa Mattsson medverkat.

Sverker Härd, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev