2022-05-09

Remissvar: Ett förbättrat trygghetssystem för företagare

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Näringsdepartementet har anmodat Tillväxtanalys att inkomma med synpunkter på förslagen i utredningen ”Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart” SOU 2021:98.

Tillväxtanalys remissvar

Tillväxtanalys uppfattar att utredningens huvudförslag är inriktade på att hitta mer effektiva och standardiserade sätt att beräkna sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) för företagare. Samtidigt tar förslagen hänsyn till att en företagares inkomst kan variera relativt kraftigt mellan enskilda år. Förslagen bör innebära en minskad administrativ börda för företagare när SGI ska fastställas, samtidigt som de föreslagna förändringarna bör öka förutsägbarheten i systemet.

Tillväxtanalys tillstyrker utredningens förslag.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Ulf Tynelius. I ärendets handläggning har också avdelningschef Håkan Gadd medverkat.

Sverker Härd

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev