2022-06-02

Remissvar: Promemorian Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtanalys remissvar

Tillväxtanalys har granskat förslaget om rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i Europeiska Unionens (EU) direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet.

Då en stor del av Promemoria Fi2022-01386 behandlar en juridisk förändring ligger stora delar av förslaget utanför Tillväxtanalys uppdrag. Dock kommer förslaget till ändring påverka de delar av det svenska näringslivet som bedriver verksamhet på digitala plattformar samt operatörer av digitala plattformar. De kommentarer som Tillväxtanalys har är av generell karaktär och berör de delar av förslaget med relevans för den svenska tillväxtpolitiken. Implementering och juridiska frågor ligger utanför Tillväxtanalys bedömning. Vidare följer förslaget modellregler från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och direktiv av Europeiska unionens råd. Sedan har ändringar gjorts för att passa in modellreglerna och direktivet med svensk lag. Tillväxtanalys belyser i detta remissvar eventuella konsekvenser av rapportering och utbyte av upplysningar.

Tillväxtanalys ser positivt på rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar. Det bedöms kunna bidra till att skapa mer likvärdiga villkor och förbättra konkurrensen mellan olika delar av ekonomin. Då det finns begräsningar med nationella rapporteringsregler är det en fördel att detta sker på en mellanstatlig nivå.

Det är viktigt att skattelagstiftning och uppföljning av lagstiftningen är utformad på ett sätt som förhindrar skattefusk och minimerar möjligheterna till skatteplanering. Kryphål kan hämma tillväxten om företagen avsätter resurser till att skatteplanera som i stället kunde använts till kärnverksamheten, exempelvis kan definitionen av ”undantagen säljare” vara ett sådant kryphål. Att utvärdera regeländringar rekommenderas av Tillväxtanalys (se Tillväxtanalys 2022). Exempelvis kan definitionen av undantagna säljare samt andra delar av lagförändringen utvärderas ett antal år efter regleringen trätt i kraft. Detta förutsätter dock att nödvändiga uppgifter sparas av Skatteverket och tillgängliggörs för utvärdering framöver.

Det är viktigt att minimera den administrativa bördan lagförslaget för med sig för att bibehålla eller till och med stärka svensk konkurrenskraft. För att minimera den administrativa bördan och andra kostnader kopplat till informationsinhämtning från plattformsföretagen bör företagen få tydlig information om vilken information de förväntas rapportera, samt andra delar av lagen som påverkar företagen.

Det är även viktigt att vissa typer av företag, exempelvis små företag, inte drabbas hårt av lagförändringen. Hur plattformsavgiftens utformning påverkar olika typer av företag är även något som kan utvärderas efter implementeringen av lagen. Samtidigt gäller det att implementera lagen på sådant sätt att administrativa kostnader och inträdeskostnader på marknaden för digitala plattformar minimeras.

Vidare ser Tillväxtanalys positivt på den konsekvensanalys som gjorts. Tillväxtanalys ser även positivt på att samarbete kring automatiskt informationsutbyte mellan olika EU-länders myndigheter är utvärderat, effektivt och beprövat vilket ligger till grund för ändringar i direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning (Promemoria Fi2022-01386, 79-80).

Rapportering av upplysningar om inkomster från digitala plattformar möjliggör att kunna följa plattformsekonomin i och med inhämtandet av nya data som lagförslaget innebär. För Tillväxtanalys och andra aktörer som analyserar svensk tillväxtpolitik är data med hög kvalitet viktigt för rättvisande utvärderingar. Förslaget innebär att hämta in data av hög kvalitet från en betydande och växande del av den svenska näringslivet. Det är sedermera av vikt att tillgängliggöra relevant data med Tillväxtanalys och/eller andra externa utvärderare, då utvärderingar kan bidra till att utveckla den svenska tillväxtpolitiken och stärka svensk konkurrenskraft.

Referenser

Promemoria Fi2022-01386. Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet [hämtad 2022-05-23].

Tillväxtanalys. 2022. Utmaningar vid reglering av innovation och möjliga policyåtgärder. https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/kommande-pm/2022-05-19-utmaningar-vid-reglering-av-innovation-och-mojliga-policyatgarder.html Länk till annan webbplats. [hämtad 2022-05-23].

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Elsa Nilsson och Helena Löfgren. I ärendets handläggning har även avdelningschef Marie Gartell deltagit.

Sverker Härd

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev