2022-07-04

Remissvar: Förlängd och breddad Ekobonus

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått ”Promemorian Förlängd och breddad ekobonus” på remiss.

Förslaget bygger på förordningen om miljökompensation (2018:1867) för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Den breddade ekobonusen förlänger miljöbonusen vid överflyttning till sjöfart men kompletterar denna med en bonus vid överflyttning av gods från väg till järnväg och investeringar som syftar till att underlätta för intermodala godstransporter. Tillväxtanalys bedömer att det inte är uppenbart att systemet med ekobonus leder till en kostnadseffektiv reduktion av koldioxidutsläpp. Om godstransporter på väg inte bär sina externa kostnader bör styrningen i första hand riktas mot att lösa det problemet. Vi är också kritiska till att förordningen om miljökompensation inte är utvärderad innan nästa steg, dvs föreliggande förslag till breddning, tas.

Om bonusen ändå förlängs är Tillväxtanalys positiva till den föreslagna utvidgning då miljönyttan är betydligt större vid överflyttning från väg till järnväg än till sjöfart. Vi är också positiva till ett stöd för investeringar och åtgärder som underlättar intermodala godstransporter då den samhällsekonomiska avkastningen av sådana investeringar kan vara högre än den privatekonomiska. Vi är vidare positiva till att ekobonus villkoras med att mottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av breddad ekobonus.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Eva Alfredsson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Thomas Pettersson Westerberg deltagit.

Sverker Härd, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev