2022-07-06

Remissvar: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit förslaget från Europeiska kommissionens om Införande av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn av Finansdepartementet för yttrande.

Förslaget innebär att öka möjligheterna att göra avdrag för ökande av eget kapital och minska avdragsrätten för lånekostnader. Specifikt syftar förslaget att återkapitalisera företagen efter pandemin för att möjliggöra för företagen att göra nyinvesteringar för ökad tillväxt och konkurrenskraft. I en studie av Tillväxtanalys (Daunfeldt m fl, 2017) av betydelsen av internt genererat kapital för långsiktigt hållbar företagstillväxt under perioden 1997-2010 (omfattade ca 340 000 företag) konstateras att företag som bygger upp internt kapital har bättre möjlighet till långsiktig tillväxt, men att det interna kapitalet inte är relaterat till överlevnad. Studien ger inga entydiga slutsatser utan en tolkning av resultaten är att internt kapital inte är av betydelse för tillväxt utan i stället är det den totala mängden riskkapital som påverkar tillväxt och överlevnad. Den andra tolkningen är att internt kapital har betydelse och att reformer som ökar tillgången på internt kapital kan vara mer effektivt än statliga stödinsatser för att öka tillgången på externt riskkapital.

Kommissionens förslag ligger i linje med den tidigare Företagsskattekommittén (SOU 2014:40) uppfattning och förslag om att sträva efter en neutral bolagsbeskattning och utjämna skillnaden i beskattning av eget och lånat kapital. I en expertbilaga till betänkandet diskuterar Henrekson och Sanandaji betydelsen av eget kapital i händelse av en ekonomisk kris.

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget mot bakgrund vad som ovan anförts och att de flesta remissinstanser till SOU 2014:40 efterlyste internationella regler. Vi noterar att förslaget är tidsbegränsat och därför bör förberedelser göras för att utvärdera i vilken utsträckning insatsen påverkat återhämtningsförmågan och tillväxten i företagen. Vi noterar även att sex EU-länder redan har ett likande system på plats varför det bör vara naturligt att ta del av deras erfarenheter innan ett införande i Sverige.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschefen Håkan Gadd. I ärendets handläggning har även avdelningschef Kajsa Mattsson deltagit.

Sverker Härd, generaldirektör

Litteratur: Daunfeldt, S O m fl (2017). Betydelsen av internt genererat kapital för en långsiktigt hållbar företagstillväxt. I Perspektiv på kapitalförsörjning – en antologi om företagens finansiering och roll. Östersund, Tillväxtanalys

Statens Offentliga Utredningar (SOU 2014:40). Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Slutbetänkande från Företagsskattekommittén. Stockholm. Fritzes

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev