2022-08-15

Remissvar: Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått ”Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor” (Fi2022/01470) på remiss.

Tillväxtanalys väljer att fokusera på förslagets potentiella tillväxteffekter.

Tillväxtanalys har tidigare besvarat remissen ”Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk” (Fi2021/03460). Tillväxtanalys invände då mot att förslagen inte var redovisade eller analyserade vad gäller effekterna på regionförstoring, kompetensförsörjning samt målet om att man ska kunna arbeta och bo i hela landet. Vidare invände myndigheten mot att villkoren för långväga pendling med bil avsevärt försämrades.

Tillväxtanalys konstaterar att jämfört med tidigare förslag har såväl avståndsgräns som kilometersatsen nu höjts på ett sådant sätt att effekterna för långväga pendling har förbättrats avsevärt. Dessutom innehåller promemorian en förbättrad analys av effekterna vad gäller regionförstoring, kompetensförsörjning samt målet om att man ska kunna arbeta och bo i hela landet.

Givet ovanstående synpunkter bifaller Tillväxtanalys de föreslagna justeringarna i promemorian för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Peter Frykblom.

Sverker Härd

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev